2022-03-27

കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മികച്ച ചിത്രം - Oscar Winner - Coda/കോഡ(2021)

Coda (2021) Drama/Musical 1:51 hr 8/10 ഓസ്കാർ 2022 അവാർഡുകൾ അനൗൺസ് ചെയ്തു.ഓസ്കാർ വേദിയിൽ തിളങ്ങിയത് 'ഡ്യൂൺ' ആണെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.ആറോളം അവ…

Suggestions

Name

Email *

Message *